На принципі диференціації умов праці залежно від фактично діючих рів1

Нів факторів виробничого середовища і трудового процесу порівняно з

Санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а також

Можливим впливом їх на стан здоров’я працюючих. (див. 1.1.4).

Відповідно до Гігієничної класифікації клас умов праці визнача1

Ється тим чинником виробничого середовища, напруженості або тяж1

Кості праці, який має найбільше відхилення від нормативних вимог.

Реальні умови праці мають виключати передумови для виникнен1

Ня травм та професійних захворювань.

Фактори, що зумовлюють умови праці, поділяють на чотири гру1

пи(таблиця 2. 1).

Перша група – санітарно1гігієнічні фактори – включає показники,

Що характеризують виробниче середовище робочої зони. Вони зал1

Ежать від особливостей виробничого обладнання і технологічних про1

Цесів, можуть бути оцінені кількісно і нормовані.

Фактор Параметр, що характеризує основні властивості

Елемента, одиниця виміру

1. Санітарно$гігієнічні

Загальні санітарні вимоги

Освітленість:

Природна

Штучна

Шкідливі речовини у повітряному сере1

Довищі (пари, гази, аерозолі)

Мікроклімат:

Температура повітря

Відносна вологість повітря

Швидкість руху повітря

Механічні коливання:

Вібрація

Шум

Ультразвук

Випромінювання:

Інфрачервоне, ультрафіолетове

Іонізуюче

Електромагнітне

(хвилі радіочастот)

Атмосферний тиск

Професійні інфекції та біологічні агенти:

(бактерії, віруси, грибки, бруцельоз, ли1

Хоманка, туляремія, сибірка, тощо)

Відповідність об`єму й площі виробничих приміщень

Санітарним нормам, м3, м2

Рівень, КПО, %

Рівень, лк

Концентрація, мг/м3

Температура, 0С

Волого насиченість, %

Рухомість повітряного середовища, м/сЧастота, Гц

Амплітуда, мм

Коливальна швидкість, м/с

Рівень звукового тиску, дБ, рівень звуку дБА

Сер. геометрична частота октавних смуг, Гц

Рівень звукового тиску, дБ

Довжина хвилі, мкм

Інтенсивність випромінювання, кал/см2 Вт/м2,

Активність радіоактивного розпаду, Бк, ліміт до1

зи, мЗв·рік–1

Довжина хвилі, км, м, дм, см, мм

Частота коливань, Гц, кГц, МГц, ГГц напруженість,

В/м, А/м, інтенсивність, Вт/м2

У робочій камері, атм

Висота над рівнем моря, Па, мм рт. ст.

Ступінь небезпечного впливу на організм людини,

Бали

Психофізіологічні («трудові»)

Фізичне навантаження

Робоча поза

Нервово1психічне навантаження

Монотонність трудового процесу

Режим праці та відпочинку:

Змінний

Добовий

Тижневий

Річний

Фактор

Травма небезпечність (вибухонебезпека,

Пожежонебезпека, сейсмічна небезпека,

Небезпека травмування частинами машин

Й обладнання, що рухаються)

Енерговитрати, ккал/год


6993075973574739.html
6993164059196926.html
    PR.RU™