IІI розділ. Аналіз стану маркетингового середовища підприємства

Мета цього розділу індивідуальної роботи – аналіз стану та можливих змін маркетингового середовища підприємства, що виготовляє або реалізує обраний товар (послугу).

Маркетингове середовище – ринкове середовище, в якому здійснює свою діяльність будь-яке підприємство. Воно характеризується сукупністю відносин, що створюються між підприємством і різними економічними суб’єктами.

Маркетингове середовище складається з макросередовища, яке оточує підприємство і створює загальні умови для находження в ньому підприємства, та мікросередовища, що є частиною загального середовища та поєднує суб’єктів, які мають безпосереднє відношення до фірми та її можливостей з обслуговування клієнтів.

Фактори макросередовища є неконтрольованими, а фактори мікросередовища значною мірою знаходяться під впливом підприємства, отже визначаються як контрольовані. Мікросередовище маркетингу поділяється на внутрішнє середовище підприємства та безпосереднє його оточення (постачальники, покупці, конкуренти, контактні аудиторії, посередники).

Аналіз стану і перспектив розвитку макросередовища фірми-виробника обраного товару повинен охоплювати висвітлення наступних питань:

1. Економічне середовище: рівень доходів населення, динаміка темпів інфляції, рівень безробіття і його тенденції, очікувані темпи зростання ВНП або промислової продукції, очікування зростання цін, зміни в економіці, здатні негативно вплинути на розвиток ринку або попиту.

2. Науково-технічне середовище: прискорення НТП, впровадження нових технологій, вдосконалення товарів, збільшення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підвищення державного контролю за доброякісністю і безпечністю товарів та ін.

3. Політико-правове середовище: реакція державних установ та громадських організацій на підвищення вимог щодо додержання законів, в т.ч. законів із захисту інтересів громадськості, законодавство щодо регулювання підприємницької діяльності та ін.

4. Соціально-демографічне і культурне середовище: чисельність населення, статевий і віковий склад, густота населення, народжуваність і смертність, склад сім’ї, міграція, рівень освіти, склад працівників, прихильність до традицій та культурних цінностей, ставлення людей до суспільства, до інших людей, до природи та ін.5. Природне та екологічне середовище: охорона навколишнього середовища, дефіцитність сировини, подорожчання енергії, забруднення середовища, втручання держави з раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Аналіз мікросередовища фірми повинен охоплювати висвітлення наступних факторів безпосереднього оточення підприємства:

1. Споживачі: аналіз їх поведінки та характеристик споживання.

При розгляді цього фактору необхідно дати відповіді на наступні питання:

Які товари, послуги використовують споживачі?

Хто є споживачами (соціально-демографічний профіль споживачів)?

Де, чому, як, коли, як часто споживачі купують товар (отримують послугу)?

Скільки товару купують споживачі?

Які фактори визначають поведінку споживачів при прийнятті рішень про купівлю?

Які причини задоволення або незадоволення товаром (послугою)?

До яких факторів маркетингу (ціни, реклами, обслуговування, іміджу) покупці найбільш чутливі?

Які очікування покупців і зміни поведінки у майбутньому?

2. Конкуренти – ринкові суб’єкти, що здійснюють свою діяльність в тій же сфері, що й обране підприємство.

При аналізі конкурентів як фактора мікросередовища фірми потрібно відповісти на наступні питання:

Скільки фірма має прямих конкурентів і хто вони?

Яка частка ринку припадає на 3-5 найбільших конкурентів, які їх обсяги продажу?

Який тип конкурентної поведінки переважає на ринку обраного товару (послуги) («незалежний», «той, що йде за лідером», «той, що кидає виклик», «лідер»)?

Наскільки сильні марки конкурентів?

Яка природа конкурентних переваг у головних конкурентів?

Сильні і слабкі сторони конкурентів?

3. Постачальники, що визначають можливості закупати матеріальні, фінансові та людські ресурси і таким чином впливають на формування загального ресурсного потенціалу підприємства.

4. Посередники, які формують збутові можливості підприємства, надаючи в каналах розподілу послуги з охоплення цільового ринку та доведення товару (послуги) до кінцевих споживачів (торгівельні посередники, фірми-спеціалісти з організації товароруху, агентства з надання маркетингових послуг, кредитно-фінансові установи).

5. Контактні аудиторії – групи, котрі проявляють реальну або потенційну зацікавленість до організації або здійснюють вплив на її здатність досягати поставлених цілей (банки, інвестиційні компанії, засоби масової інформації, контактні аудиторії державних установ, внутрішні контактні аудиторії та ін.).

В даному розділі індивідуальної роботи студент повинен розглянути та проаналізувати перелічені фактори маркетингового середовища фірми та визначити, як вони впливають на діяльність підприємства на ринку обраного товару та які наслідки можуть мати зміни цих факторів.


6862739353277458.html
6862806685233920.html
    PR.RU™