МАНЕВРОВІ РАЙОНИ І РОБОЧІ МІСЦЯ СКЛАДАЧА

Міністерство транспорту та зв'язку України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Укрзалізниця

Головне управління перевезень

ЦД-00

ІНСТРУКЦІЯ СКЛАДАЧА ПОЇЗДІВ

І ЙОГО ПОМІЧНИКА

Київ – 2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНОКиївським університетом економіки і технологій транспорту

РОЗРОБНИКИПетренко Л.М. (керівник розробки), Левченко О.В., Липовець Н.В., БоголійВ.М.

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО

ЧИННОСТІНаказом Державної адміністрації залізничного транспорту України

від ________________2006 №____

НА ЗАМІНУІнструкції складача поїздів і його помічника,

затвердженої наказом Укрзалізниці

від 23.06 1998 № 164-Ц

ЗМІСТ

Вступ
Сфера застосування
Нормативні посилання
Загальні положення
Маневрові райони та робочі місця складача (помічника складача) поїздів
Приймання чергування
Обов’язки складача (помічника складача) поїздів при виконанні маневрової роботи
Основні вимоги щодо забезпечення безпеки руху складачем (помічником складача) поїздів при виконанні маневрової роботи
Основні обов’язки складача поїздів і його помічника при подачі і забиранні вагонів на під’їзну колію
Здача чергування

ВСТУП

Маневрова робота на станціях повинна виконуватися відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, технічно-розпорядчого акта станції й технологічного процесу роботи станції, інших чинних нормативних документів, які регламентують роботу господарства перевезень, і повинна передбачати:

– своєчасне формування і відправлення поїздів;

– своєчасну подачу вагонів під вантажні операції та забирання їх після закінчення вантажних операцій;

– найменші витрати часу на переробку вагонів;

– раціональне використання всіх маневрових засобів і технічних пристроїв;

– безперебійне приймання поїздів на станцію;

- безпеку руху, дотримання вимог особистої безпеки працівників, пов’язаних з маневрами, і схоронність рухомого складу.

Рухом локомотива, що виконує маневри, повинен керувати один працівник - керівник маневрів (складач поїздів), відповідальний за правильне та безпечне їх виконання.

Розстановка працівників, зайнятих на маневровій роботі, проводиться складачем поїздів.

Інструкція складача поїздів і його помічника (далі Інструкція) визначає основні обов’язки складача (помічника складача) поїздів щодо розформування та формування поїздів, відчіплювання та причіплювання вагонів від (до) поїздів, подачі та прибирання вагонів на (з) вантажно-розвантажувальні (их) фронти (ів) на місцях загального користування станцій та під’їзних коліях, розчеплення вагонів під час розпуску составів на сортувальних пристроях, переведення під час маневрів нецентралізованих та переданих з центрального на місцеве управління централізованих стрілок та інші його права та відповідальність.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Норми й вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для всіх працівників залізничного транспорту, на яких покладено виконання обов’язків складача (помічника складача) поїздів.

Для кожного складача (помічника складача) поїздів у залежності від місцевих умов роботи на станції та з врахуванням вимог цієї Інструкції начальником станції розробляється посадова інструкція складача (помічника складача поїздів), зміст і побудова якої повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), Випуск 1 „Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інструкція розроблена з урахуванням вимог нормативних документів:

Закону України „Про охорону праці” від 21.11.2002 № 229-IV

Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених та введених в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за № 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.98 № 226, від 23.07.99 № 386, від 19.03.02 № 179, від 10.12.03 № 962

Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, ЦД-0058, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.05 № 507

Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України 23.11.04 № 1026 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.04 за № 1640/10239

Інструкції з сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 № 259

„Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам”, затверджених на 15 засіданні Ради по залізничному транспорту 05.04.96

Пам’ятки з охорони праці для працівників станції, ЦД-0030, затвердженої наказом Укрзалізниці від 07.06.00 № 207-Ц

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.05 за № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511

НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.05 № 15

НПАОП 63.21-5.01-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів

Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ 31.03.94 № 45

Правила медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях, связанных с движением поездов, на железнодорожном транспорте и метрополитене, утвержденных наказом МПС СССР 07.07.87 № 23-Ц

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДСН 3.3.6-042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДК-003:2005 Класифікатор професій, затверджений наказомДержспоживстандарту України 26.12.05 № 375

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), Випуск 1 „Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.04 № 336

НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

Положення щодо забезпечення працівників залізничного транспорту України змиваючими засобами (спецмилом), затвердженого наказом Укрзалізниці 06.12.00 № 561-Ц

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

„Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта”, затверджені МШС СРСР 25.04.91

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 „Залізничний транспорт і метрополітен”, 2005

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Маневрова робота виконується складачем поїздів або складацькою бригадою (складачем поїздів і його помічником). У залежності від місцевих умов роботи на станції призначення для проведення маневрів складацької бригади або одного складача поїздів встановлюється начальником залізниці.

Порядок роботи складача поїздів „в одну особу” встановлюється інструкцією, яка розроблюється на кожній станції, з врахуванням місцевих умов роботи на станції.

Робота складача поїздів без помічника "в одну особу" допускається тільки при обладнанні маневрового локомотива надійним двоcтороннім радіозв’язком між складачем поїздів, диспетчером маневровим залізничної станції (черговим по залізничній станції й черговим по сортувальній гірці) і машиністом локомотива маневрового.

3.2 Вимоги безпеки, яких складач (помічник складача) поїздів повинен дотримуватися при виконані робіт, визначаються Інструкцією з охорони праці для складача (помічника складача) поїздів, що діє на станції.

3.3 Професійна підготовка працівників складацької бригади проводиться в учбових закладах залізничного транспорту і безпосередньо на виробництві за затвердженими навчальними програмами. Навчальні програми повинні передбачати теоретичне та практичне (виробниче) навчання.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці здійснюється згідно з вимогами Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці і Переліком робіт з підвищеною небезпекою.

3.4 Складач (помічник складача) поїздів повинен знати у визначеному обсязі знань:

- Посадову інструкцію складача поїздів і його помічника;

- Правила технічної експлуатації залізниць України;

- Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України;

- Інструкцію з сигналізації на залізницях України;

- Правила перевезень вантажів;

- Правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі та пломбування вагонів і контейнерів;

- порядок оформлення поїзних документів;

- правила виконання маневрової роботи;

- технічно-розпорядчий акт та технологічний процес роботи станцій, що обслуговуються;

- правила і норми охорони праці та безпеки руху поїздів;

- систему нумерації вагонів, єдину сітьову умовну розмітку вагонів;

- план формування поїздів;

- будову гальмових башмаків і правила користування ними;

- порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве управління;

- основні знання про будову вагонів і контейнерів;

- план, профіль, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження (вивантаження) вагонів у маневрових районах, що обслуговуються;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- Інструкції з охорони праці, що діють на станції;

- посадову та цю інструкцію.

3.5 Складач (помічник складача) у встановленому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України обсязі періодично перевіряється на знання Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, цієї Інструкції, технічно-розпорядчих актів та технологічних процесів роботи станцій, інших нормативних документів, які регламентують безпеку рух поїздів та організацію маневрової роботи, а також Інструкцій з охорони праці, що діють на станції.

3.6 При призначенні на посаду (і періодично в процесі трудової діяльності) складач (помічник складача) поїздів повинен пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій і „Правил медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях, связанных с движением поездов” для визначення його придатності для виконання маневрових робіт.

Складач поїздів (помічник складача) повинен бути навчений прийо­мам надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків.

3.7 Якщо на складача (помічника складача) поїздів у порядку ущільнен­ня робочого дня або суміщення професій покладається виконання до­даткових обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів і виконанням маневрової роботи, до виконання додаткових обов’язків він до­пускається тільки після навчання і перевірки знань відповідних правил та інструкцій за професією по сумісництву або додатковими обов’язками.

3.8 Складач (помічник складача) поїздів проходить інструктажі з питань охорони праці відповідно до порядку, визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Положенням, що діє на станції.

3.9 Складачу (помічнику складача) поїздів відповідно до Норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту безкоштовно видаються спецодяг, спецвзуття, сигнальне приладдя та, при необхідності, засоби індивідуального захисту, а також миючі засоби, відповідно до Положення щодо забезпечення працівників залізничного транспорту України змиваючими засобами (спецмилом).

3.10 Складач поїздів і його помічник має право:

– доводити план маневрової роботи до локомотивної бригади та всіх причетних до маневрів працівників та вимагати точного, своєчасного і якісного його виконання;

– надавати пропозиції керівництву станції щодо поліпшення порядку та умов виконання маневрової роботи, стану безпеки руху поїздів і охорони праці на станції і під’їзних коліях;

– приймати участь у нарадах, семінарах по обміну передовим досвідом щодо виконання робіт із розформування і формування поїздів та проведення маневрової роботи, а також із питань охорони праці.

3.11 Складач поїздів і його помічник несуть відповідальність за:

- своєчасне і якісне виконання вимог, покладених на них посадовою і цією Інструкцією та окремих завдань керівництва станції;

- якісне і своєчасне виконання плану маневрової роботи;

- виконання встановлених норм часу на обробку поїздів, подачу (прибирання) вагонів під вантажні операції;

- виконання покладених на них обов'язків і завдань, щодо дотримання вимог з безпеки руху, безпеки праці, протипожежного захисту згідно зі своїми обов’язками;

- забезпечення режиму таємниці відомостей про наявність та місцезнаходження вантажів, що зазначені у перевізних документах.

Крім того, складач поїздів несе відповідальність за дотримання вимог безпеки праці і безпечних прийомів праці помічником складача поїздів, який приймає участь у виконанні маневрової роботи і закріпленні рухомого складу.

3.12 Кваліфікаційні вимоги до складача (помічника складача) поїздів визначаються Довідником кваліфікаційних характеристик професій.

3.13 Складач (помічник складача) поїздів за колом своїх посадових обов’язків взаємодіє з черговим по залізничній станції, диспетчером маневровим залізничної станції, черговим по сортувальній гірці, черговим по парку залізничної станції, черговим (старшим черговим) стрілочного поста, оператором постацентралізації, сигналістом, машиністом локомотива маневрового (поїзного), шляховим майстром, електромеханіком СЦБ та іншими працівниками, причетними до виконання робіт, пов’язаних з виконанням маневрової роботи й прийманням, відправленням і пропуском поїздів.

Взаємовідносини складача (помічника складача) поїздів, як члена трудового колективу станції, з адміністрацією станції регулюються чинним законодавством, Положенням про залізничну станцію та колективним договором між адміністрацією станції та профспілковим комітетом.

3.14 Споруди і пристрої в зоні роботи складача поїздів і його помічника повинні утримуватись у справному стані відповідно до встановлених норм. При виявленні несправностей споруд і пристроїв, порушень габариту та інших відступів від встановлених норм складач поїздів зобов’язаний доповісти про це черговому по залізничній станції (диспетчеру маневровому залізничної станції). Керівники станції повинні негайно вжити заходів щодо усунення виявлених порушень.

В зимовий період місця виконання робіт повинні очищатися від снігу і намерзлого льоду та посипатися піском.

3.15 Під час розпуску составів з гірки вагони повинні розчіплюватися тільки на спеціально обладнаних місцях, де знаходиться знак „Працювати тільки розчіпним важелем”. Розчеплення вагонів повинно виконуватися складачем поїздів за допомогою розчіпного важеля привода автозчепу, а при його несправності – за допомогою спеціальної вилки – важеля.

Робоча зона складача поїздів і його помічника, який зайнятий розчепленням вагонів на сортувальній гірці і витяжних коліях, повинна бути обладнана настилом, освітленням і піском. Місця розчеплення вагонів повинні мати рівну поверхню, ретельно очищену від сміття та сторонніх предметів.

У робочій зоні складачів (помічників складача) поїздів, зайнятих розчепленням вагонів на сортувальній гірці і витяжних коліях, необхідно встановлю­вати стелаж для зберігання у доступному місці розчіпних важелів.

3.16 При виконанні маневрових робіт складач (помічник складача) поїздів повинен мати носиму радіостанцію, сигнальний свисток та в залежності від часу доби: вдень - жовтий сигнальний прапорець, вночі - сигнальний ліхтар, а також особисте посвідчення і талон попередження. Радіостанцію та сигнальне приладдя складач поїздів та його помічник повинні утримувати в чистоті та справності.

Завдання черговому стрілочного поста або оператору поста централізації про підготовку маневрового маршруту на ту чи іншу колію складач поїздів може передавати особисто, через радіозв'язок, двосторонній парковий зв'язок, свистками локомотива, ручним свистком або іншими засобами залежно від технічної оснащеності станції у порядку, встановленому у технічно-розпорядчому акті станції.

3.17 Під час чергування складач поїздів безпосередньо підпорядковується тільки тому працівнику, який розпоряджається на даній станції або в даному районі станції маневровою роботою, – черговому по залізничній станції, диспетчеру маневровому залізничної станції, черговому по сортувальній гірці або черговому по парку залізничної станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, - диспетчеру поїзному.

Помічник складача підпорядковується безпосередньо складачу поїздів.

3.18 При виконанні маневрів складач (помічник складача) поїздів повинен виконувати вимоги Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, технічно-розпорядчого акта і технологічного процесу роботи станції (технології роботи збірних поїздів на проміжних станціях) та інших інструкцій, положень і вказівок, що стосуються роботи складача (помічника складача) поїздів, а також Інструкцій з охорони праці, що діють на станції. Складач поїздів повинен вимагати від свого помічника, машиніста локомотива маневрового, чергових стрілочних постів, операторів постів централізації, сигналіста точного виконання всіх правил і положень стосовно проведення маневрових робіт.

Забороняється проїзд на рухомому складі осіб, які не приймають участі у маневровій роботі.

3.19 Складач поїздів повинен одержувати завдання на маневрову роботу тільки від однієї особи, яка розпоряджається маневрами.

Завдання на маневрову роботу має бути видане чітко та ясно і доведене керівником маневрів до кожного причетного працівника.

Якщо у процесі проведення маневрів виникає необхідність змінити намічений план роботи, то з характером цих змін мають бути завчасно ознайомлені всі працівники, які беруть участь у маневрах.

3.20 Керівник маневрів повинен так організувати роботу, щоб не допустити виходу рухомого складу за граничні стовпчики (ізолюючі стики або світлофори) протилежного кінця колій.

3.21 На проміжних станціях маневрова робота повинна проводитися під керівництвом складача поїздів.

3.22 При виконанні маневрів роз’єднання або з’єднання гальмових рукавів проводиться працівниками складацьких бригад.

3.23 В зимових умовах складач поїздів повинен так організовувати маневри, щоб не знижувалися їх темпи. При низьких температурах або сильних снігопадах складач поїздів повинен:

а) регулювати силу поштовхів при розформуванні составів залежно від температури повітря, напрямку вітру та ходових якостей відчепів;

б) розформовувати состави на витяжних коліях в необхідних випадках невеликими групами вагонів з поділом составів на частини;

в) забезпечити особливо чітке передавання усім працівникам сигналів та вказівок, що стосуються маневрової роботи.

3.24 Під час знаходження у зоні нестійкої дії радіозв’язку складач (помічник складача) поїздів повинен підтримувати зв’язок з машиністом локомотива маневрового за допомогою ручних та звукових сигналів. У необхідних випадках для передавання сигналів повинні залучатися інші працівники станції.

3.25 Складач (помічник складача) поїздів повинен бути попереджений черговим по залізничній станції (черговим по парку залізничної станції, черговим по сортувальній гірці), майстром шляховим або монтером колії, старшим електромеханіком (електромеханіком) СЦБ, електромеханіком району контактної мережі про місце і час проведення ремонтних робіт, що виконуються в його маневровому районі.

3.26 Під час руху вагонами вперед складач поїздів повинен подавати сигнал про початок руху з наступним виїздом на стрілки лише переконавшись у тому, що маневровий світлофор сигналізує дозволяючим сигналом або після одержання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста, чергового по залізничній станції, оператора поста централізації про готовність стрілок до маневрового переміщення.

3.27 При залишенні окремих груп вагонів на станційних коліях, а також при виконанні маневрів методом поштовху складач поїздів повинен забезпечити зупинку та закріплення вагонів порядком і в межах, встановлених у технічно-розпорядчому акті станції.

3.28 Перед розпуском із гірки вагонів з провідниками (командами), які супроводжують вантаж або тварин, а також перед початком виконання маневрів поштовхами з такими вагонами провідники і команди мають бути попереджені складачем поїздів про майбутні маневри.

3.29 Регулювати розгін состава для поштовху складач поїздів зобов'язаний з урахуванням ходових якостей та маси відчепу, вільності сортувальних колій і атмосферних умов так, щоб оператори постів централізації, чергові стрілочних постів і регулювальники швидкості руху вагонів мали достатньо часу для переведення стрілок та укладання гальмових башмаків і щоб швидкості співудару вагонів не перевищували встановлених.

3.30 При необхідності заїзду маневрового локомотива на колії вантажних районів, складів палива, вагонних або локомотивних депо та ін., складач поїздів повинен попередньо узгодити можливість подавання або виведення вагонів з керівником робіт у даному районі. Порядок узгодження встановлюється у технічно-розпорядчому акті станції.

3.31 Складач поїздів перед заїздом маневрового состава на колії районів, де стрілки не обслуговуються черговими стрілочних постів, зобов'язаний особливо уважно перевіряти положення колій і стрілок та переконуватися у відсутності перешкод для руху.

Переведення стрілок у таких районах здійснюється складачем поїздів або іншим працівником порядком, який визначений у технічно-розпорядчому акті станції.

3.32 Локомотиви, які зайняті на маневровій роботі і обслуговуються машиністом локомотива в одну особу, повинні бути обладнані:

3.32.1 Другим або переносним пультом дистанційного управління;

3.32.2 Краном допоміжного гальма з лівої сторони;

3.32.3 Пристроями автоматичної локомотивної сигналізації з періодичною перевіркою пильності машиніста;

3.32.4 Допоміжними пристроями безпеки;

3.32.5 Двостороннім поїзним і маневровим радіозв’язком машиніста локомотива з диспетчером маневровим залізничної станції, черговим по залізничній станції (черговим по сортувальній гірці), складачем поїздів у межах всієї території станції, а на великих станціях – в межах маневрового району;

3.32.6 Пристроями дистанційного відчеплення локомотивів від вагонів із кабіни машиніста локомотива;

3.32.7 Дзеркалом заднього виду, сигнальними лампами з встановленими з обох сторін на зовнішній стороні кабіни для сигналізації про місце знаходження машиніста локомотива.

3.33 Під час руху маневрового локомотива машиніст повинен знаходитися з тієї сторони, з якої забезпечується найкраща видимість колії, сигналів і складача поїздів за маршрутом прямування.

3.34 Машиністу локомотива забороняється починати рух маневрового состава:

а) не отримавши вказівки від керівника маневрів;

б) не уточнивши місця знаходження керівника маневрів (візуально, шляхом переговорів з ним через радіозв’язок);

в) при знаходженні працівників на автозчепі вагона, на борту платформи, на платформі (без бортів), на візку, буксі вагона, рамі цистерни, на підніжці вагонів зі сторони негабаритних і небезпечних місць.

3.35 У випадках неотримання відповіді через радіозв’язок або коли машиніст локомотива не бачить сигналів керівника маневрів, машиніст локомотива повинен терміново зупинити состав для з’ясування причин обставин, що склалися.

3.36 На роботі складач (помічник складача) вагонів повинен бути вдягнений у спецодяг, носити спецвзуття й сигнальний жилет.

Складачу поїздів та його помічнику не дозволяється:

а) відлучатися з робочої зони без дозволу диспетчера маневрового залізничної станції, чергового по залізничній станції;

б) допускати на робоче місце та зони гальмування вагонів сторонніх осіб;

в) зберігати гальмові башмаки в інших місцях, крім спеціальних тумбочок або стелажів на міжколійях;

г) сходити і підніматися з (на) перехідної(у) площадки(у) та спеціальної (у) підніжки (у) під час руху маневрового складу;

д) підніматися на підніжки перехідних площадок вагонів (спеціальні підніжки) та сходити з них на стрілочних переводах, переїздах, у недостатньо освітлених місцях, біля високих пасажирських та вантажних платформ, вантажних складів та в місцях вивантаження навалочних вантажів, а також в місцях розташування негабаритних споруд та інших небезпечних місцях;

ж) виконувати ремонт автозчіпного пристрою (механізму, розчіпного приводу і іншого обладнання) або усунення понаднормативної різниці висоти осі автозчепа між сусідніми вагонами. Різницю по висоті автозчепів усувають тільки перестановкою вагонів;

з) під час руху маневрового состава заходити в простір між вагонами, переходити на другу сторону відчепу вагонів (для розчеплення з протилежної сторони) для огляду ланцюга, валика розчіпного важеля, правильного роз’єднання і з’єднання головок автозчепи тощо, а також виконувати розчеплення вагонів в межах стрілочного переводу, гальмових уповільнювачів, негабаритних і небезпечних місцях, а також в місцях навантаження чи вивантаження навалочних і насипних вантажів;

л) користуватися гальмовими башмаками з:

· зігнутим полозом;

· тріщиною на полозі, упорній пластині або головці;

· відсутньою ручкою, опорною пластиною;

· послабленим кріпленням ручки з головкою або головки з полозом;

справним але із забрудненим, замасленим або заледенілим полозом.

м) розчіплювати вагони у місцях встановлення світлофорів, приводів стрілочних переводів і інших пристроїв.

3.37 При поганій видимості колії, при несправності або відсутності підніжки і поручнів вагонів (платформи, думпкари, бітумовози і інші вагони), несправності перехідної площадки або закритому тамбурі, складач поїздів повинен йти посередині міжколійя або обочині попереду вагонів, що осаджуються, на безпечній відстані, постійно тримаючи зв’язок з машиністом локомотива маневрового по радіостанції або візуально. Швидкість осаджування вагонів не повинна перевищувати 3 км/год.

3.38 Забороняється проїзд складачів поїздів та їх помічників на автозчепах, буксах, стоячи на платформі чи сидячи на її бортах, а також на гільзах контр- штоків паровоза, візках колісних пар, рамі цистерн та інших виступаючих частинах вагонів.

3.39 При виникненні аварійних ситуацій (загорання, витік, розсипання небезпечної речовини, пошкодження тари або рухомого складу з небезпечним вантажем та інших випадків, що можуть призвести до вибуху, пожежі, отруєнню, опікам, захворюванням людей і тварин) складач поїздів (помічник складача) зобов'язаний негайно інформувати про це чергового по залізничній станції.

МАНЕВРОВІ РАЙОНИ І РОБОЧІ МІСЦЯ СКЛАДАЧА


6862455827620556.html
6862519494854817.html
    PR.RU™