Практичні завдання

1. Розрахувати середньозважену вартість капіталу. Вихідні дані в табл.


Інформація про джерела коштів підприємства

Показники Середня вартість джерела коштів, % Питома вага
1.Привілейовані акції 0,1
2.Звичайні акції і нерозподілений прибуток 0,5
3.Залучені кошти, до складу яких входить кредиторська заборгованість 0,4

2. Підприємство має наступні балансові дані на кінець звітного періоду (тис.грн): власні кошти - 500; позикові кошти - 700, у т.ч.: кредити - 500, кредиторська заборгованість - 200; разом пасив - 1200; актив - 1200.

Нетто - результат експлуатації інвестицій - 200; фактичні фінансові витрати по кредитах - 15%, ставка оподатковування - 1/3.

Розрахувати рівень ефекту фінансового важеля.

3. Ринкова вартість звичайних акцій компанії складає 450000 грош.од., привілейованих акцій – 120000 грош.од., а загального позикового капіталу - 200000 грош.од. Вартість власного капіталу компанії - 14%, привілейованих акцій - 10%, облігацій - 9%.

Визначити зважену середню вартість капіталу компанії при ставці податку Т= 19%.

4.Розрахувати середньозважену вартість капіталу корпорації за даними, приведеним у табл.

Вихідні дані

Джерела фінансування за даними балансу) Сума капіталу, тис, гр. од. Середня вартість джерела. % Питома вага джерела в пасиві
Акціонерний капітал
У тому числі:
звичайні акції 0,41
привілейовані акції 0,04
Нерозподілений прибуток 0,20
Позиковий капітал
У тому числі кредити:
довгострокові 0,08
короткострокові 0.27
Усього 1,00

Практичне заняття

Власний капітал корпорацій

Мета заняття: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо політики формування власного капіталуПісля виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати:етапи формування власних фінансових ресурсів; етапи розробки ефективної емісійної політики; підходи до вибору дивідендної політики

вміти: здійснювати оцінку окремих елементів власного капіталу


6861580303831528.html
6861637095155735.html
    PR.RU™