Виготовлення та оформлення проектної документації

Проектна документація складається із:

♦ пояснювальної записки;

♦ графічних матеріалів;

♦ матеріалів погодження та затвердження. Пояснювальна записка передбачає:

♦ завдання на виконання робіт;

♦ коротку характеристику сільських населених пунктів;

♦ особливості формування території населеного пункту;

♦ погодження меж із суміжними землевласниками та землеко­ристувачами;

♦ короткий опис виконаних робіт;

♦ склад земель по угіддях, землевласниках і землекористувачах. До архівного примірника додають:

♦ матеріали вирахування загальної площі села;

♦ матеріали польових вимірювань; Графічні матеріали містять:

♦ копію креслення меж сільських населених пунктів у масштабі 1 : 10 000; 1 : 25 000;

♦ креслення перенесення елементів проекту встановлення меж в натуру в масштабі 1 : 10 000; 1 : 5000 або 1 : 2000;

♦ креслення меж сільського населеного пункту в масштабі 1 : 25 000; 1 : 10 000; 1 : 5000 або 1 : 2000.

На кресленні показують: окружну межу, номери межових знаків, румби та міри ліній, назви суміжних землеволодінь і землекористу-вань; межі, геодезичні дані та площі землеволодінь і землекористу-вань, що перебувають у межах населених пунктів; площі кварталів та загальну площу населеного пункту.

Креслення супроводжується експлікацією земель населеного пункту по землевласниках та землекористувачах, земельних угід­дях загального користування.

Землі громадян, що мають земельні ділянки під особистими під­собними господарствами, а також ділянки, надані їм для індивідуа­льної забудови, індивідуального городництва та садівництва, що розташовані в межах населеного пункту, приводяться в складі зе­мель сільського населеного пункту загальною площею.

Матеріали погодження та затвердження проектної документації складаються із:

♦ акта польового обстеження, погодження меж населених пунктів;

♦ висновку сільської, селищної ради про розгляд проекту встано­влення меж сільських населених пунктів;♦ висновку районної ради про розгляд проекту встановлення меж сільських населених пунктів;

♦ рішення обласної ради про затвердження проекту встановлен­ня меж сільських населених пунктів.

Проектну документацію виготовляють у трьох примірниках: пер­ший примірник передають проектній організації, другий — сільсь­кій, селищній раді, третій — районній раді.

Якість виконуваних робіт забезпечується встановленою системою контролю, що здійснюється впродовж усього періоду проектування (дод. 6) установлення меж сільських населених пунктів.


6860115818202178.html
6860203212218284.html
    PR.RU™